University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization Knowledge About Modern Society
General description of the specialization [in Polish] Kształcenie w ramach specjalności Wiedza o współczesnym społeczeństwie zakłada nabycie przez studentów kompetencji i odpowiednich umiejętności działania w obszarze szczegółowych subdyscyplin socjologii, m.in. makro- i mikrosocjologii, socjologii polityki i socjologii problemów społecznych, socjologii kultury i socjologii rodziny, metodologii i metod badań społecznych, a także filozofii i psychologii społecznej. Wykazuje szczególne powiązanie z takimi dziedzinami, jak polityka społeczna, demografia, ekonomia, prawo, antropologia, dzięki czemu student ma lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania problemów społecznych, a także nabyć wiedzę pozwalającą na identyfikowanie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi problemami socjologicznymi. Program specjalności z jednej strony koncentruje się na teoretycznych podstawach zjawisk i procesów społecznych, z drugiej – na wykształceniu pewnych umiejętności praktycznych i nabyciu przez studentów specjalistycznych kwalifikacji w zakresie wybranej specjalności. Akcent położony jest tu na umiejętność diagnozowania oraz socjologicznego analizowania wybranych zagadnień w kontekście politologicznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym itp. Dzięki temu absolwent potrafi wypracowywać procedury badawcze, służące rozpoznaniu skali i specyfiki konkretnych problemów socjologicznych. Umie też formułować zalecenia i rekomendacje praktyczne odnoszące się do rozpoznawanych problemów socjologicznych. Specjalność ta przygotowuje do pracy w: administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w sferze kultury, kontaktów międzykulturowych, w placówkach upowszechniania kultury, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), agendach rządowych, lokalnych i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży, organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.
Graduation requirements [in Polish] Program studiów określa wykaz przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru oraz dodatkowe wymagania do ukończenia studiów pierwszego stopnia. Punkty otrzymuje się zaliczając przedmioty obowiązkowe i przedmioty, które student sam wybiera w czasie studiowania. Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określą liczbę punktów na semestr w wysokości 30 punktów ECTS. Na studiach pierwszego stopnia należy uzyskać łącznie 180 punktów ECTS. Warunki ukończenia studiów Studia pierwszego stopnia na kierunku socjologia trwają 6 semestrów. Aby ukończyć́ studia pierwszego stopnia należy spełnić́ następujące warunki: 1. zaliczyć przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalnościowe 2. zrealizować dodatkowe wymagania zapisane w programie studiów 3. uzyskać́ co najmniej 180 punktów ECTS 4. zrealizować zapisaną w planie studiów liczbę godzin przewidziana dla określonej specjalności 5. oraz zdać ustny egzamin dyplomowy (licencjacki) podczas tzw. obrony pracy licencjackiej.
Internships (hours and conditions) [in Polish] Na kierunku socjologia do zajęć obowiązkowych zalicza się odbycie 4 tygodniowych praktyk wakacyjnych, które są częścią modułów: "Przygotowanie praktyk (15 godz. w semestrze 4) oraz "Opracowanie praktyk (15 godz. w semestrze 5). Zaliczenie praktyk terenowych odbywa się na podstawie dokumentów wskazanych przez opiekuna praktyk. Pozostałe kwestie reguluje „Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim”.
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • sociology (social sciences): 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact