University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Studia pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA na Uniwersytecie Śląskim są osadzone w obszarze nauk społecznych i mają profil ogólnoakademicki. Kształcenie studentów jest zorientowane na przekazanie im ogólnej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Absolwent jest wyposażony w kompetencje pozwalające mu na wykorzystanie wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście podstawowych kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii ogólnej oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii. Absolwent potrafi nie tylko analizować zjawiska i procesy społeczne, przewidywać ich konsekwencje i reagować na nie, ale też stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, polegających na projektowaniu i prowadzeniu badań socjologicznych, kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacją pracy w zespole. W ramach kierunku kształtowana jest także wiedza uzupełniająca, obejmująca przygotowanie w zakresie podstaw filozofii i prawa oraz etyki, psychologii, które absolwent może wykorzystać do rozwiązania problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Kształcenie studentów socjologii jest ponadto zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Poza wiedzą i kompetencjami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Śląskim, absolwent posiada przygotowanie i umiejętności działania odpowiadające wybranej specjalności.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Program kształcenia na kierunku Socjologia odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Śląskiego, zgodnie z zapisem w dokumencie Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, w zadania Instytutu Socjologii wpisana jest otwartość, kreatywność i innowacyjność w obszarze badań naukowych oraz kształceniu i wzbogacaniu oferty o oryginalne i innowacyjne programy studiów a także aktywne współdziałanie oraz wzmacnianie kontaktów z otoczeniem mające na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami. Działania Instytutu Socjologii bardzo dobrze korespondują z Misją Uniwersytetu Śląskiego, jaką jest działalność dla dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju miasta i regionu, - „Uniwersytet działa w przekonaniu, iż kształci nie tylko fachowców w określonych specjalnościach zawodowych, lecz także przyszłych uczestników życia publicznego i liderów mniejszych lub większych społeczności” - o czym świadczy nie tylko współpraca ze środowiskiem lokalnym (samorządy, instytucje, stowarzyszenia itd.) przy realizacji projektów badań naukowych organizacji konferencji i publikacji ale także dążenie do kształcenia ekspertów na rzecz środowiska lokalnego i ponad lokalnego czego efektem jest uruchomienie specjalności dedykowanej dla wszystkich tych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu swojego miasta i kształtować jego obraz, łącząc doświadczenie akademickie z praktyczną wiedzą i działaniem. Program kształcenia kierunku Socjologia realizowany jest w duchu podstawowych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego, do których należą jedność nauki i dydaktyki oraz wolność nauczania i swoboda głoszenia poglądów. Podstawę programu stanowi proces dydaktyczny na najwyższym poziomie oraz prowadzenie badań naukowych przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, kołami eksperckimi, jednostkami sektora publicznego i organizacjami non–profit. Kształcenie studentów na kierunku socjologia w różnych specjalnościach, dzięki współpracy z lokalnymi pracodawcami i społecznościami, elastycznie dopasowywane jest pod względem zapotrzebowania na specjalistów w wybranym zakresie. Wiedza teoretyczna w połączeniu z kompetencjami praktycznymi umożliwia absolwentom socjologii elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. W kształceniu socjologów uwzględnia się aspekty związane z potrzebami wynikającymi z mobilności zawodowej absolwentów uczelni. Zgodnie ze strategią Uniwersytetu Śląskiego studia na kierunku Socjologia kształcą profesjonalnych praktyków, ludzi mądrych i odpowiedzialnych, przestrzegających uniwersalnych zasad moralnych, dążących do odkrywania i przekazywania prawdy, mających szerokie horyzonty intelektualne, tolerancyjnych i otwartych na odmienne poglądy i idee.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Za pracę dyplomową może być uznana wyłącznie praca przygotowana samodzielnie przez studenta. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, programy badawcze instytutu oraz możliwości w zakresie opieki naukowej nad daną pracą dyplomową. Wymogi formalne związane ze składaniem pracy dyplomowej regulowane są zarządzeniami Rektora UŚ. • Student dokonuje wyboru promotora pracy dyplomowej z listy dostępnych zajęć seminaryjnych w danym roku akademickim a następnie rejestruje się na wybrane seminarium w systemie USOS. Liczba seminariów jest dostosowana do liczebności studentów, występują ograniczenia liczbowe w wielkości grup na seminariach dyplomowych, co jest podyktowane dbałością o równomierne obciążenie prowadzących i co za tym idzie zwiększenie jakości przeprowadzanych zajęć. W sytuacji, gdy studentowi bardzo zależy na współpracy z określonym opiekunem, ze względu na zakres tematyczny pracy pokrywający się ze specjalizacją wykładowcy, jest możliwość rozpatrzenia prośby studenta pozytywnie również w przypadku wyczerpania limitu miejsc. • Opiekę nad pracą sprawuje promotor, który odpowiada za merytoryczną i formalną poprawność pracy. Promotorem pracy licencjackiej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. • Procedury przebiegu dyplomowania oraz składania prac dyplomowych regulowane są aktami prawnymi publikowanymi w systemie USOSweb oraz na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact