University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
POL_1_W01 [in Polish] zna podstawową terminologię używaną w politologii i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 2018_P6S_WG
POL_1_W02 [in Polish] ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie politologii 2018_P6S_WG
POL_1_W03 [in Polish] ma podstawową wiedzę o charakterze politologii jako dyscypliny naukowej, jej miejscu w systemie nauk i powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 2018_P6S_WG
POL_1_W04 [in Polish] zna kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych 2018_P6S_WG
POL_1_W05 [in Polish] ma podstawową wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z otoczeniem społecznym 2018_P6S_WG
POL_1_W06 [in Polish] ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i prawnych uwarunkowań życia politycznego 2018_P6S_WK
POL_1_W07 [in Polish] ma wiedzę o strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych oraz rozumie procesy ich zmian 2018_P6S_WK
POL_1_W08 [in Polish] posiada wiedzę o państwie, władzy, polityce, administracji, prawie, a także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym 2018_P6S_WG
POL_1_W09 [in Polish] ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych i ich wpływie na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego oraz sposobach partycypacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym 2018_P6S_WK
POL_1_W10 [in Polish] zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach 2018_P6S_WK
POL_1_W11 [in Polish] posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji politycznej 2018_P6S_WG
POL_1_W12 [in Polish] zna zasady demokracji, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej w aspekcie historycznym i współczesnym 2018_P6S_WK
POL_1_W13 [in Polish] ma wiedzę o istocie dyskursu publicznego 2018_P6S_WK
POL_1_W14 [in Polish] zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych 2018_P6S_WK
POL_1_W15 [in Polish] ma informacje na temat mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego 2018_P6S_WK
POL_1_W16 [in Polish] zna i rozumie różne koncepcje polityki 2018_P6S_WG
POL_1_W17 [in Polish] ma wiedzę o nurtach myśli politycznej, ich historycznej ewolucji oraz wpływie na kształtowanie struktur i instytucji politycznych 2018_P6S_WK
POL_1_W18 [in Polish] ma wiedzę o normach politycznych i prawnych 2018_P6S_WK
POL_1_W19 [in Polish] zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 2018_P6S_WK
SKILLS
POL_1_U01 [in Polish] potrafi analizować postawy i zachowania jednostek oraz grup społecznych w życiu publicznym 2018_P6S_UK
POL_1_U02 [in Polish] potrafi opisać i wyjaśnić założenia różnych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność 2018_P6S_UW
POL_1_U03 [in Polish] potrafi opisać i zinterpretować relacje pomiędzy polityką i jej determinantami prawnymi, ekonomicznymi, historycznymi, kulturowymi i społecznymi oraz zdaje sobie sprawę z relacji między zjawiskami i procesami politycznymi a procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi 2018_P6S_UW
POL_1_U04 [in Polish] odwołując się do podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu politologii oraz innych nauk społecznych (socjologia, ekonomia), a także humanistycznych (filozofia, historia) potrafi interpretować polityczne, prawne, ekonomiczne i kulturowe aspekty zjawisk społecznych 2018_P6S_UW
POL_1_U05 [in Polish] posiada zdolność analizowania i wyjaśniania mechanizmów funkcjonowania człowieka w różnych strukturach społecznych; umie analizować i interpretować mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych oraz organizacji społecznych i politycznych 2018_P6S_UW
POL_1_U06 [in Polish] potrafi badać i wyjaśniać rolę struktur społecznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych we państwie współczesnym, organizacjach ponadnarodowych i w otoczeniu globalnym 2018_P6S_UW
POL_1_U07 [in Polish] umie określić rolę i znaczenie państwa, jego instytucji oraz polityki w życiu społeczeństwa 2018_P6S_UW
POL_1_U08 [in Polish] potrafi wskazać oraz wyjaśnić zasady i wartości demokratycznego państwa prawa oraz społeczeństwa obywatelskiego 2018_P6S_UW
POL_1_U09 [in Polish] Potrafi opisać, wyjaśnić i ocenić kulturowy dorobek człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej 2018_P6S_UW
POL_1_U10 [in Polish] Jest przygotowany i potrafi w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym 2018_P6S_UO
POL_1_U11 [in Polish] Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym 2018_P6S_UK
POL_1_U12 [in Polish] Potrafi opisywać, analizować oraz prognozować zjawiska i procesy polityczne wykorzystując metody i techniki badawcze charakterystyczne dla nauk społecznych 2018_P6S_UW
POL_1_U13 [in Polish] posiadając umiejętność prognozowania zjawisk i procesów politycznych na poziomie ogólnym, potrafi identyfikować zagrożenia funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego 2018_P6S_UO
POL_1_U14 [in Polish] Prawidłowo posługuje się systemem aksjonormatywnym, a także konkretnymi normami i regułami z jednoczesnym ich wykorzystaniem dla rozwiązania problemów praktycznych 2018_P6S_UO
POL_1_U15 [in Polish] potrafi wskazać różnice między różnymi nurtami w myśli politycznej i dostrzec ich obecność w praktyce; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania , z wykorzystaniem poglądów innych autorów 2018_P6S_UK
POL_1_U16 [in Polish] Potrafi trafnie wykorzystywać wskazania doktryn społeczno-politycznych dla poznania i oceny rzeczywistości politycznej 2018_P6S_UW
POL_1_U17 [in Polish] potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społeczno-politycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego. 2018_P6S_UO
POL_1_U18 [in Polish] potrafi analizować i oceniać proces rządzenia i podejmowania decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje 2018_P6S_UU
POL_1_U19 [in Polish] posiada zdolność analizowania i oceniania treści przekazu medialnego i jego wykorzystania w działalności publicznej 2018_P6S_UO
POL_1_U20 [in Polish] w zakresie swoich umiejętności językowych potrafi przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne o charakterze politologicznym w języku polskim i obcym 2018_P6S_UK
SOCIAL COMPETENCES
POL_1_K01 [in Polish] Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, w tym w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie 2018_P6S_KO
POL_1_K02 [in Polish] Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej 2018_P6S_KO
POL_1_K03 [in Polish] Wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce w komunikowaniu się z otoczeniem 2018_P6S_KK
POL_1_K04 [in Polish] Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych, a także innych podmiotów funkcjonujących w środowisku krajowym i międzynarodowym 2018_P6S_KO
POL_1_K05 [in Polish] Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej 2018_P6S_KR
POL_1_K06 [in Polish] Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia, determinowane odmiennym podłożem społecznym, politycznym i kulturowym 2018_P6S_KR
POL_1_K07 [in Polish] Jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej 2018_P6S_KO
POL_1_K08 [in Polish] Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi 2018_P6S_KO
POL_1_K09 [in Polish] Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności 2018_P6S_KR

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact