University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Program studiów na kierunku politologia w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa opiera się na podstawowym założeniu rzutującym na sylwetkę absolwenta tych kierunków. Po pierwsze kształcenie w wymiarze teoretycznym zorientowane jest przede wszystkim na pogłębienie wiedzy o różnych aspektach polityki oraz przygotowaniu do udziału w sterowaniu procesami społecznymi. Po wtóre zdobyta w okresie studiów wszechstronna wiedza, zarówno w zakresie ogólnym z filozofii, historii, ekonomii, jak i kierunkowa o zasadach funkcjonowania państwa, systemach politycznych, kwestiach społecznych i szeroko rozumianej komunikacji społecznej daje umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, kierowania zespołami ludzkimi, zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym. Po trzecie student politologii posiada kompetencje upoważniające do podjęcia pracy w szeregu sferach aktywności zawodowej. W zależności od specjalności (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, integracja europejska, polityka społeczna, samorządowa, współczesne stosunki międzynarodowe), absolwenci kierunku politologia mogą znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, partiach politycznych, instytucjach oraz organizacjach politycznych, społecznych i oświatowych, organizacjach międzynarodowych, w strukturach Unii Europejskiej, towarzystwach ubezpieczeniowych, a także mass mediach, agencjach public relations, instytucjach i przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych itp. Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada ogólną wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Powinien znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować sie z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać sie językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie po spełnieniu dodatkowych wymogów (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Pełny w kontekście celów strategicznych UŚ; Znaczny w odniesieniu do głównych działań - w trakcie procesu wdrażania; docelowo dążenie do realizacji wszystkich działań określanych w strategii rozwoju. Strategia Wydziału w przygotowaniu.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Dyplomowanie na kierunku Politologia odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ponadto, na Wydziale Nauk Społecznych ustalono następujące zasady szczegółowe dla kierunku Politologia: • praca dyplomowa powinna być złożona w dziekanacie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem obrony, • recenzje prac dyplomowych są składane w dziekanacie wraz z resztą dokumentacji już po egzaminie dyplomowym, • recenzja powinna zawierać uzasadnienie wystawionej oceny, • praca dyplomowa jest przygotowywana indywidualnie przez studenta, • praca dyplomowa ma charakter teoretyczny z możliwością uwzględnienia części badawczej lub praktycznej, • w ramach egzaminu dyplomowego, student powinien odpowiedzieć na trzy pytania zadane przez komisję, dotyczące problematyki z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki podjętej w pracy licencjackiej.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact