University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
F1_W01 [in Polish] Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury. 2018_P6S_WG
F1_W02 [in Polish] Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii. 2018_P6S_WG
F1_W03 [in Polish] Zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim. 2018_P6S_WG
F1_W04 [in Polish] Ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury oraz instytucje społeczne, a także o źródłach tych norm, ich naturze i zmianach. 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
F1_W05 [in Polish] Zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym. 2018_P6S_WG
F1_W06 [in Polish] Zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi. 2018_P6S_WG
F1_W07 [in Polish] Ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu, 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, 3) estetyka, filozofia kultury. 2018_P6S_WG
F1_W08 [in Polish] Zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii. 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
F1_W09 [in Polish] Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych. 2018_P6S_WG
F1_W10 [in Polish] Zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism. 2018_P6S_WG
F1_W11 [in Polish] Zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie. 2018_P6S_WK
F1_W12 [in Polish] Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami społecznymi. 2018_P6S_WK
F1_W13 [in Polish] Ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o prawidłowościach, którym podlegają. 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
F1_W14 [in Polish] Ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz rozumie kwestię odmiennego postrzegania życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur. 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
F1_W15 [in Polish] Zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych: 1) logiki, metafizyki, epistemologii, filozofii umysłu, 2) etyki, filozofii polityki, filozofii społecznej, 3) estetyki, filozofi kultury. 2018_P6S_WG
F1_W16 [in Polish] Ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych w dziełach polskiej kultury i o zaangażowaniu filozofów w życie kulturalne kraju. 2018_P6S_WG
F1_W17 [in Polish] Zna metody interpretacji tekstu filozoficznego. 2018_P6S_WG
F1_W18 [in Polish] Zna narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na pojęcia, publikacje, wydawnictwa oraz informacji związanych z filozofią. 2018_P6S_WG
F1_W19 [in Polish] Zna zasady publikacji tekstu naukowego, w tym zasady ochrony własności intelektualnej i prawo autorskie. 2018_P6S_WK
SKILLS
F1_U01 [in Polish] Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł, pracując samodzielnie lub w zespole. 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UU, 2018_P6S_UW
F1_U02 [in Polish] Samodzielnie zdobywa wiedzę, planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie. 2018_P6S_UU, 2018_P6S_UW
F1_U03 [in Polish] Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i wyprowadzania wniosków badawczych z celowym wykorzystaniem literatury przedmiotu. 2018_P6S_UW
F1_U04 [in Polish] Słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów oraz bierze udział w debacie na ich temat. 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
F1_U05 [in Polish] Poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną. 2018_P6S_UW
F1_U06 [in Polish] Trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach. 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
F1_U07 [in Polish] Analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia. 2018_P6S_UW
F1_U08 [in Polish] Wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych. 2018_P6S_UW
F1_U09 [in Polish] Zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne. 2018_P6S_UW
F1_U10 [in Polish] Uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych. 2018_P6S_UW
F1_U11 [in Polish] Przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności. 2018_P6S_UW
F1_U13 [in Polish] Formułuje problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych. 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
F1_U14 [in Polish] Pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury. 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UW
F1_U15 [in Polish] Samodzielnie oraz pracując w grupie tłumaczy z języka obcego na język polski tekst filozoficzny. 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UO
F1_U16 [in Polish] Posiada umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy systemowej o języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki. Porozumiewa się w języku obcym zwykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie właściwym dla danego obszaru wiedzy. 2018_P6S_UK
F1_U17 [in Polish] Dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę. 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
F1_U18 [in Polish] Identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych zjawisk społecznych. 2018_P6S_UW
F1_U19 [in Polish] Prowadzi na poziomie podstawowym, samodzielną bądź zespołową, pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego. 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UU, 2018_P6S_UW
F1_U20 [in Polish] Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych. 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
SOCIAL COMPETENCES
F1_K01 [in Polish] Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, jest świadomy potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. 2018_P6S_KK, 2018_P6S_KR
F1_K02 [in Polish] Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. 2018_P6S_KK
F1_K03 [in Polish] Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania. 2018_P6S_KO
F1_K04 [in Polish] Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze z uwzględnieniem najwyższych standardów etycznych. 2018_P6S_KR
F1_K05 [in Polish] Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania. 2018_P6S_KK
F1_K06 [in Polish] Jest świadomy odpowiedzialności za trafność przekazywanej wiedzy, szanuje pracę intelektualną innych, respektuje prawa autorskie i chroni własność intelektualną. 2018_P6S_KO, 2018_P6S_KR
F1_K07 [in Polish] Wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym. 2018_P6S_KO
F1_K08 [in Polish] Jest gotów do podejmowania działań popularyzujących filozofię, mając świadomość znaczenia namysłu filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz kształtowania się więzi społecznych.  2018_P6S_KK, 2018_P6S_KR

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact