University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish] Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. nr 243, poz. 1446), w związku z § 8 ust. 1 stwierdza się, iż warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia dla określonego kierunku studiów, poświadczonej dyplomem, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia.
Internships (hours and conditions) [in Polish] w trakcie studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 4-tygodniowych praktyk zawodowych (160 godzin) Zasady odbywania praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku Doradztwo Polityczne i Publiczne. §1. Podstawę prawną organizowania obowiązkowych praktyk studenckich na kierunku Doradztwo Polityczne i Publiczne stanowią: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1445), Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk oraz Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, stanowiący załącznik do Uchwały nr 109 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. (zwłaszcza §5 Regulaminu studiów). §2. Zasadniczym celem studenckich praktyk zawodowych jest połączenie wiedzy teoretycznej uzyskanej w trakcie studiowania ze zdobywaniem praktycznych doświadczeń w środowisku pracy. Poprzez realizację praktyk zawodowych studenci mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach, a także zaprezentowania swojego potencjału przyszłym pracodawcom. Ponadto, praktyki zawodowe mają umożliwić studentowi: − zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, − kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki, − kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w przedsiębiorstwie lub organizacji, − poznanie zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i kontroli, − doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania, − doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych, − poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy. §3. Opiekun praktyki 1. Nadzór dydaktyczny nad praktyką sprawuje opiekun praktyki wyznaczony przez dziekana spośród nauczycieli akademickich wydziału. 2. Opiekun praktyki jest przełożonym studentów odbywających praktykę zgodnie z jej celami i ustalonym programem. Do zadań opiekuna praktyki należą w szczególności: a) wydawanie studentom porozumień o organizacji praktyk zawieranych z zakładami pracy oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z odbywaniem praktyki zawodowej; b) zapoznanie studentów z programem praktyki w terminie przynajmniej na jeden miesiąc przed jej rozpoczęciem, wskazując rodzaj praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania; c) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyk; d) zapewnienie zgodności przebiegu i ilości godzin dydaktycznych praktyk z jej programem; e) rozstrzygania wspólnie z kierownictwem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyki; f) udzielanie pomocy i porad studentom odbywającym praktykę, zwłaszcza wyjaśnianie zasad teoretycznych na przykładzie procesów i czynności praktycznych; g) kontrola przebiegu praktyk, czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do prowadzenia praktyki, zgodnie z ustaleniami porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy; h) przedkładanie dziekanowi sprawozdania z praktyki wraz z oceną jej przebiegu. §4. Forma i wymiar praktyki zawodowej 1. Obowiązkowa praktyka zawodowa trwa cztery tygodnie. 2. Praktyki powinny być podejmowane przez studentów, którzy zaliczyli co najmniej drugi semestr studiów. 3. Zgodnie z wydziałowym regulaminem praktyk studenci samodzielnie poszukują miejsca odbywania praktyki, adekwatnego do kierunku i specjalności studiów. Praktyka może odbywać się w jednostkach organizacyjnych działających w obszarze szeroko rozumianego doradztwa politycznego i publicznego, w szczególności takich jak: jednostki gospodarcze, jednostki administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucje społeczne, partie polityczne, placówki oświatowe, kulturalne, instytucje naukowo-badawcze i in. Praktyka może być także realizowana w jednostkach Uniwersytetu Śląskiego. 4. Studenci realizują program praktyki uzgodniony z zakładem pracy, zatwierdzony przez opiekuna praktyk. §5. Obowiązki odbywającego praktykę 1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki. 2. Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien również: − uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Instytucji przyjmującej; − uzyskać akceptację miejsca, programu i terminu praktyki u opiekuna praktyk z ramienia uniwersytetu; − przekazać do Instytucji przyjmującej wystawione przez Uniwersytet umowę lub porozumienie w sprawie organizacji praktyk, a następnie dostarczyć opiekunowi praktyk egzemplarz umowy lub porozumienia podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Instytucji przyjmującej. 3. Student zamierzający zrealizować praktykę zawodową zgłasza się osobiście do opiekuna praktyki najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. W przypadku proponowania przez studenta Instytucji przyjmującej, zgłoszenie powinno zawierać: nazwę Instytucji, nazwisko i dane kontaktowe pracownika Instytucji przyjmującej uprawnionego do kontaktu w sprawie praktyki, propozycję programu praktyki. 4. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem. §6. Sposób zaliczenia praktyki zawodowej 1. Osobą uprawnioną do zaliczenia praktyki zawodowej jest opiekun praktyki wyznaczony przez dziekana. 2. Praktyka zaliczana jest przez opiekuna praktyk na podstawie raportu z przebiegu praktyki zawodowej, potwierdzonego przez osobę wyznaczoną przez zakład pracy do koordynowania praktyki studenta. Potwierdzeniem odbycia praktyki jest wpis w indeksie i na karcie egzaminacyjnej. 3. Dopuszcza się możliwość zaliczenia udokumentowanej pracy zawodowej lub udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia studenta (np. wolontariatu, stażu) jako obowiązkowej praktyki zawodowej w trybie określonym w Uchwale nr 117 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Śląskiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych. Warunkiem zaliczenia praktyki w powyższym trybie jest zgodność pracy zawodowej lub nieodpłatnej formy zatrudnienia studenta z profilem kształcenia na kierunku lub specjalności studiów.
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • political science and public administration (social sciences): 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact