Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Nazwa specjalności/specjalizacji eksploracja obszarów polarnych i górskich
Ogólna charakterystyka specjalności/specjalizacji Specjalność wyposaży absolwenta w wiedzę o komponentach środowiska regionów polarnych i górskich, ich podobieństwach i odmienności, o warunkach życia, zagospodarowania i wykorzystania oraz oddziaływania na regiony sąsiednie w kontekście zmian klimatycznych. Absolwent nabędzie umiejętności samodzielnego korzystania ze źródeł literaturowych, danych obserwacyjnych, nowoczesnych metod badań środowiskowych (m.in. geodezyjnych, geofizycznych, geomorfologicznych), pozyskiwania i opracowywania danych pomiarowych i materiałów teledetekcyjnych oraz ich integracji i interpretacji (m.in. narzędziami GIS). Absolwent nabędzie kompetencje efektywnego i bezpiecznego przygotowywania oraz prowadzenia eksploracji obszarów polarnych i górskich o charakterze badawczym, turystycznym oraz przedsiębiorczym (korzystając z reguł prawnych, nowoczesnej logistyki i zasad bezpieczeństwa pracy i przebywania w warunkach trudnych i ekstremalnych). Absolwent nabędzie także podstawowe umiejętności upowszechniania wiedzy ogólnej i specjalistycznej o regionach polarnych i górach dla potrzeb turystyki, rekreacji oraz racjonalnego zagospodarowania tych obszarów.
Warunki wymagane do ukończenia studiów Warunkiem ukończenia studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów 120
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS obszar nauk przyrodniczych : 69%
obszar nauk społecznych : 31%
Procentowy udział liczby punktów ECTS uzyskiwanych w ramach wybieranych przez studenta modułów kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS 81%
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 100
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 0
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 0
Łączna liczba punktów ECTS, większa niż 50% ich ogólnej liczby, którą student musi uzyskać na kierunku o profilu ogólnoakademickim w ramach modułów zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów, służących zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych 0

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |