University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the learning outcomes of the areas of education to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
02-MO2SN-14_W01 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej zakresu wiedzy o mediach i komunikacji kulturowej, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej H2A_W01
02-MO2SN-14_W02 [in Polish] zna terminologię z zakresu wiedzy o mediach i komunikacji kulturowej na poziomie rozszerzonym H2A_W02
02-MO2SN-14_W03 [in Polish] ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę obejmującą terminologie, teorie i metodologie z zakresu medioznawstwa i wiedzy o komunikacji kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin wiedzy z takich obszarów jak: kultura wizualna, medioznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia i sztuki performatywne, teoria kultury, teoria komunikacji, historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, antropologia kultury, historia kultury historia literatury, krytyka i interpretacja literacka, teoria i antropologia literatury, teoria języka, metody badań lingwistycznych, potrafi równoważnie pracować w oparciu o wąską i szeroką definicję zarówno kultury, jak i mediów; H2A_W03
02-MO2SN-14_W04 [in Polish] ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową z takich obszarów jak: kultura medialna i nowomedialna, kultura wizualna, teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, teoria, antropologia i filozofia kultury, antropologia kultury, interpretacja literacka, teoria sztuki, sztuki plastyczne, i sztuki performatywne H2A_W04
02-MO2SN-14_W05 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę o multi/trans/interdyscyplinarności medioznawstwa i komunikologii o ich powiązaniach z innymi dyscyplinami humanistycznymi, pozwalającymi na integrowanie różnych pól badawczych; H2A_W05
02-MO2SN-14_W06 [in Polish] ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w obszarach takich jak: komunikacja medialna, kultury wizualne, estetyka wizualności, publicystyka nowomedialna, widowiska kulturowe, memetyka H2A_W06
02-MO2SN-14_W07 [in Polish] zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, problematyzowania i wartościowania różnych wytworów komunikacji kulturowej zapośredniczonej medialnie właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie medioznawstwa i komunikologii; H2A_W07
02-MO2SN-14_W08 [in Polish] zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz reguły zarządzania zasobami własności intelektualnej; H2A_W08
02-MO2SN-14_W09 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz o historycznej zmienności jego znaczeń w sensie ogólnym, jak również w odniesieniu do języka mediów, ma także świadomość wielości języków poszczególnych dziedzin kultury i obszarów sztuk, a także różnorodności dyskursów w obszarze nauk humanistycznych; H2A_W09
02-MO2SN-14_W10 [in Polish] ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym i intelektualnym; H2A_W10
02-MO2SN-14_W11 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian komunikacyjnych związanych z wybranymi strukturami, instytucjami i więziami społecznymi; ma świadomość ich korelacji z rozwojem technologii i systemów medialnych; zna rządzące tymi zmianami prawidłowości; S2A_W08
02-MO2SN-15_W12 [in Polish] ma wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; H2A_W01
SKILLS
02-MO2SN-14_U01 [in Polish] potrafi wyszukiwać w różnych źródłach i selekcjonować potrzebne wiadomości, a następnie je analizować, interpretować, integrować i oceniać oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; H2A_U01
02-MO2SN-14_U02 [in Polish] posiada pogłębione umiejętności badawcze w zakresie analizy prac naukowych, syntezy różnych idei i poglądów; potrafi przeprowadzić analizę złożonych problemów, potrafi dobierać metody i stosować odpowiednie narzędzia badawcze, jest w stanie opracować i zaprezentować wyniki badawcze; H2A_U02
02-MO2SN-14_U03 [in Polish] umie samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu nauki o mediach i komunikacji kulturowej, poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować zadania zmierzające do samorozwoju zawodowego; H2A_U03
02-MO2SN-14_U04 [in Polish] potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych dyscyplin właściwych obszarom: komunikacja medialna, kultury wizualne, estetyka wizualności, publicystyka nowomedialna, widowiska kulturowe, memetyka i wykorzystywać zdobyte umiejętności do badań nad nowymi mediami i komunikacją kulturową; H2A_U04
02-MO2SN-14_U05 [in Polish] potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę i interpretację zjawisk i wytworów z zakresu nowych mediów, komunikacji kulturowej, działań performatywnych, sztuk wizualnych i literatury; w sposób świadomy stosuje metody wypracowane na gruncie nauk humanistycznych, w szczególności odnoszące się do nowych mediów i komunikacji kulturowej, potrafi określić znaczenia zjawisk i wytworów komunikacji kulturowej zapośredniczonej medialnie oraz zrekonstruować i omówić sposoby ich oddziaływania społecznego; H2A_U05
02-MO2SN-14_U06 [in Polish] umie logicznie, spójnie i merytorycznie argumentować korzystając z poznanych ujęć teoretycznych i metodologicznych oraz formułować wnioski i syntetyczne podsumowania; H2A_U06
02-MO2SN-14_U07 [in Polish] korzystając ze zdobytej wiedzy naukowej oraz wypracowanych umiejętności obcowania z wytworami kultury zmediatyzowanej, umie formułować krytyczne opinie i prezentować je w różnych formach i za pośrednictwem nowych mediów; H2A_U07
02-MO2SN-14_U08 [in Polish] potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych z twórcami kultury multimedialnej oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin kulturoznawstwa i pokrewnych dyscyplin naukowych w języku polskim i językach obcych; potrafi popularyzować wiedzę z zakresu mediów i komunikacji kulturowej; H2A_U08
02-MO2SN-14_U09 [in Polish] opierając się na właściwych ujęciach teoretycznych i wykorzystując materiały pochodzące z różnych źródeł, umie przygotować zaawansowane formy prac pisemnych (szkic problemowy, praca analityczno-interpretacyjna, sprawozdanie z badań, recenzja, rozprawa naukowa etc.), które dotyczą wybranych problemów z zakresu: komunikacja medialna, kultury wizualne, estetyka wizualności, publicystyka nowomedialna, widowiska kulturowe, memetyka; H2A_U09
02-MO2SN-14_U10 [in Polish] umie przygotować różne formy wystąpień ustnych wymagające wykorzystania specjalistycznej wiedzy naukowej z obszarów: komunikacja medialna, kultury wizualne, estetyka wizualności, publicystyka nowomedialna, widowiska kulturowe, memetyka; H2A_U10
02-MO2SN-14_U11 [in Polish] potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać występujące w mediach zjawiska komunikacyjnokulturowe oraz relatywizować je do specyfiki medium; potrafi zastosować metody wypracowane na gruncie nauk społecznych i humanistycznych H2A_U05, S2A_U01
02-MO2SN-14_U12 [in Polish] potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z obszaru komunikacji kulturowej i nowych mediów, w tym komunikacji wizerunkowej, komunikacji wizualnej, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów H2A_U08, S2A_U08
02_MO2SN-15_U13 [in Polish] ma wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; H2A_U07
SOCIAL COMPETENCES
02-MO2SN-14_K01 [in Polish] rozumie potrzebę pogłębiania swej wiedzy i umiejętności, inspiruje edukacyjne działania innych i animuje życie kulturalne w szczególności z wykorzystaniem nowych mediów; H2A_K01
02-MO2SN-14_K02 [in Polish] potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi uczestniczyć w zespołowym opracowaniu problemów i zagadnień badawczych; potrafi wykorzystać nowe media w budowaniu relacji wewnątrz i międzygrupowej; H2A_K02
02-MO2SN-14_K03 [in Polish] potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; H2A_K03
02-MO2SN-14_K04 [in Polish] prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; H2A_K04
02-MO2SN-14_K05 [in Polish] aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata; H2A_K05
02-MO2SN-14_K06 [in Polish] świadomie i systematycznie uczestniczy w różnorodnych formach życia kulturalnego, w szczególności za pośrednictwem mediów, interesuje się nowatorskimi formami wyrazu artystycznego i nowymi zjawiskami w kulturze. H2A_K06
02-MO2SN-15_K07 [in Polish] ma kompetencje językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; H2A_K01

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact