University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization Cultural Performances
General description of the specialization [in Polish] Specjalność Widowiska kulturowe prezentuje problematykę z zakresu szeroko rozumianych widowisk, obejmujących zarówno praktyki artystyczne, jak społeczne. Rozwija umiejętności analizy i interpretacji widowiska kulturowego i społecznych praktyk performatywnych, przedstawienia teatralnego, zjawisk z pogranicza teatru i innych dziedzin sztuki oraz zdarzeń o charakterze parateatralnym. Przygotowuje do promowania dorobku kultury widowiskowej, jego popularyzacji a także aktywnego współtworzenia. Student zdobywa wiedzę z zakresu tradycyjnych sztuk wykonawczych (teatr dramatyczny, plastyczny, gatunki muzyczne, formy estradowe), różnego typu współczesnych performansów artystycznych oraz stale poszerzających się praktyk performatywnych w życiu publicznym (polityka, sport, ceremonie religijne, imprezy rozrywkowe i inne formy aktywności społecznej). Poznaje teoretyczne podstawy nauki o widowiskach i posiada niezbędne rozeznanie w ich historycznej ewolucji, przede wszystkim jednak kształci i pogłębia znajomość różnorodnych, najważniejszych współcześnie przejawów kultury widowiskowej. Zostaje wyposażony w narzędzia do badania związków widowisk artystycznych i społecznych z nowymi mediami elektronicznymi, ich wzajemnego przenikania się, jak też zjawisk w obszarze nowych form sztuki (teatr telewizyjny, teatr w Internecie, wideoart, instalacje, sztuka „laboratoryjna” czy cybernetyczna). Zyskuje również orientację w instytucjonalnych kontekstach funkcjonowania praktyk widowiskowych. Student rozumie kluczowe problemy performatywności, estetyki i organizacji współczesnych widowisk kulturowych, jest przygotowany do fachowej oceny ich roli i znaczenia tak w sferze publicznej, jak prywatnej. Potrafi rozpoznawać kody oraz mechanizmy określające zachowania człowieka w dzisiejszym rozległym i zróżnicowanym świecie widowisk. Posiada umiejętności krytycznej analizy i wartościowania tych zachowań w szerokich kontekstach społecznych, kulturowych i artystycznych. Absolwenci specjalności otrzymują wiedzę teoretyczną, kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne, których celem jest przygotowanie znawców kultury widowiskowej, mogących podjąć pracę w instytucjach kulturalnych, artystycznych i oświatowych, przedsiębiorstwach zajmujących się upowszechnianiem sztuki i aktywności kulturowej, w agencjach promocji i reklamy. Dzięki ukierunkowaniu studiów na funkcjonowanie widowisk w przestrzeni życia społecznego – z jednej strony oraz na rozwój zdolności kreatywnych – z drugiej, absolwenci specjalności zostają przygotowani do pracy w charakterze organizatorów, twórców przedsięwzięć widowiskowych, doradców i konsultantów, do prowadzenia działalności krytycznej i medialnej. Mogą być zatrudnieni w działach instytucji zajmujących się produkcją i rozpowszechnianiem widowisk, w teatrze, radiu i telewizji, prasie, w wydawnictwach, działach literackich teatrów, w ośrodkach specjalizujących w się organizowaniu występów artystycznych oraz imprez masowych, w domach kultury, placówkach prowadzących edukację teatralną. Nabyte w toku studiów wiedza i sprawności umożliwiają także podjęcie dalszego kształcenia na uczelniach artystycznych oraz prowadzenia pracy badawczej na studiach doktoranckich i podyplomowych.
Graduation requirements [in Polish] Warunkiem uzyskania dyplomu jest realizacja planu studiów.
Internships (hours and conditions) [in Polish] Studia II stopnia na kierunku kultury mediów nie są objęte realizacją praktyk.
Professional qualifications [in Polish] Absolwenci kierunku Kultury mediów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają pracę w mediach oraz w przemyśle kreatywnym, a także w tych instytucjach kultury czy administracji, które wymagają świadomości funkcjonowania mediów i nowych technologii oraz wiedzy ogólnokulturowej. Pracodawcami absolwentów mogą być agencje interaktywne i reklamowe, media elektroniczne, agencje artystyczne, organizacje pozarządowe, działy współpracy z mediami, agencje PR i marketingu, instytucje kultury, firmy i instytucje zajmujące się organizacją imprez masowych, działy social media w firmach oraz działy kultury administracji publicznej. Absolwenci mogą także podjąć własną aktywność w zakresie doradztwa medialnego i animacji kulturowej.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 120
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits humanistic studies : 85%
social studies : 15%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact