University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Kultury mediów na Uniwersytecie Śląskim – to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący elementy historii, teorię i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, z antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi, prowadzony przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Na studiach II stopnia student uczestniczy w zajęciach integrujących wiedzę w następujące ścieżki programowe: 1. historia – obejmuje elementy historii społecznej i politycznej, historii nauk humanistycznych i historii różnych sztuk, które tworzą wiedzę propedeutyczną dla studiów nad multimedialnością i współczesnymi procesami komunikacyjnymi; 2. teoria – obejmuje teorię kultury, szeroko pojętych mediów i zjawisk komunikacyjnych oraz teorię różnych sztuk; 3. multimedialność – obejmuje wiedzę o formach, rodzajach i typologiach mediów elektronicznych i ich wykorzystywaniu (użytkowaniu) w pracy zawodowej, twórczości artystycznej, spędzaniu czasu wolnego i w życiu codziennym oraz o ich powiązaniach z innymi dziedzinami nauki, techniki, tendencjami kulturowymi i procesami pozakulturowymi; 4. nowe kompetencje komunikacyjne – obejmują wiedzę o zachowaniach użytkowników nowych mediów w różnych sytuacjach życiowych i kontekstach kulturowych oraz o praktykach z zakresu tzw. kultury uczestnictwa; 5. transformacje technologicznej codzienności (poszerzanie paradygmatów kultury) – obejmują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu następujących sieci powiązań zjawisk kulturowych: technologia – komunikacja – konsumpcja, cyberkultura – praktyka twórcza – życie społeczne i gra – rytualizacja – nowa językowość. Absolwenci otrzymują rzetelne przygotowanie do pracy w instytucjach medialnych, kulturalnych i artystycznych, w przedsiębiorstwach twórczych i usługowych oraz w organizacjach pozarządowych, pracy wymagającej nie tylko wiedzy oraz umiejętności sprawnego i użytecznego wykorzystywania Internetu i innych multimediów, ale również zdolności twórczych i prowadzenia działalności innowacyjnej. Program studiów uwzględnia dostęp do nowych mediów i technologii komunikacyjnych, do najbardziej wartościowych i aktualnych badań naukowych i prac popularnonaukowych poświęconych tej tematyce oraz do warsztatów nowomedialnych. Atrakcyjne zajęcia prowadzone są przez wysokowyspecjalizowanych pracowników nauki, twórców sztuki i zawodowych użytkowników multimediów, w atmosferze, która sprzyja zarówno indywidualizacji procesu dydaktycznego, jak i kształtowaniu postaw społecznych oraz motywacji i umiejętności zawodowych. Studenci mogą rozwijać i poszerzać własne zainteresowania poprzez aktywną działalność w kilku kołach naukowych. Poza standardowymi formami nauki i działania, takimi jak udział w warsztatach, zebraniach naukowych i konferencjach organizowanych przez inne uczelnie, mogą uczestniczyć w krajowych i zagranicznych studenckich programach badawczych i artystycznych. W ramach wybranych seminariów, którym towarzyszą zajęcia specjalizacyjne i warsztatowe, studenci przygotowują prace dyplomowe, po zdaniu egzaminów dyplomowych uzyskują tytuł magistra nowych mediów.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Kultury mediów to kierunek promujący te obszary i typy wiedzy o kulturach tradycyjnych i szeroko rozumianej kulturze współczesnej, które wskazują absolwentom drogi do aktywnego uczestnictwa w obecnych i przyszłych formacjach kulturowych, kształtowanych przez społeczeństwa informacyjne. Program nauczania oferuje słuchaczom studiów magisterskich wiedzę ogólnohumanistyczną, połączoną z umiejętnościami technologicznymi i z wiedzą specjalistyczną z zakresu medioznawstwa, zwłaszcza dotyczącego nowych mediów, i komunikowania przede wszystkim uwarunkowanego elektronicznymi środkami przekazu, czyli wiedzę, którą powszechnie uznaje się obecnie za podstawę postępu cywilizacyjnego. Oferta dydaktyczna umożliwia studentom udział w życiu naukowym, kulturalnym i artystycznym Uczelni, uwzględnia indywidualizowanie programów kształcenia i wspiera ich współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami oraz ośrodkami naukowo-badawczymi. Ucząc nowocześnie i atrakcyjnie, kształtując twórcze i innowacyjne postawy, poczucie odpowiedzialności za kulturę regionu i kraju, otwierając edukację wyższą na najbliższe otoczenie, a także na globalizujący się świat, gwarantując jednocześnie wysoką jakość kształcenia, wypełniamy misję Uniwersytetu Śląskiego, zobowiązującą środowisko akademickie do przestrzegania najwyższych wartości, aktywnego udziału w życiu społecznym, powiększania dorobku Uczelni i dbałości o jej dobre imię. Wszystkie zadania realizujemy zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012–2020, kładącą szczególny nacisk na wszechstronne przygotowanie absolwentów do podejmowania skutecznych decyzji i działań na coraz bardziej dynamicznym, ściśle związanym z multimediami i nowymi kompetencjami komunikacyjnymi, rynku pracy.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Proces uzyskania dyplomu określa Regulamin Dyplomowania na Wydziale Filologicznym UŚ: http://www.fil.us.edu.pl/regulaminy/.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact