Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Numer i data uchwały Rady Wydziału dot. programu kształcenia 11 (19.06.2016)
Numer i data uchwały Senatu UŚ dot. efektów kształcenia 239 (18.03.2014)
Obszary, dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów, ze wskazaniem procentowych udziałów, w jakich program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki
 • Obszar nauk humanistycznych
  • Nauki humanistyczne - 90%
   • Kulturoznawstwo
 • Obszar nauk społecznych
  • Nauki społeczne - 10%
   • Nauki o mediach
Ogólna charakterystyka kierunku Kultury mediów na Uniwersytecie Śląskim – to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący elementy historii, teorię i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, z antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi, prowadzony przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Na studiach II stopnia student uczestniczy w zajęciach integrujących wiedzę w następujące ścieżki programowe: 1. historia – obejmuje elementy historii społecznej i politycznej, historii nauk humanistycznych i historii różnych sztuk, które tworzą wiedzę propedeutyczną dla studiów nad multimedialnością i współczesnymi procesami komunikacyjnymi; 2. teoria – obejmuje teorię kultury, szeroko pojętych mediów i zjawisk komunikacyjnych oraz teorię różnych sztuk; 3. multimedialność – obejmuje wiedzę o formach, rodzajach i typologiach mediów elektronicznych i ich wykorzystywaniu (użytkowaniu) w pracy zawodowej, twórczości artystycznej, spędzaniu czasu wolnego i w życiu codziennym oraz o ich powiązaniach z innymi dziedzinami nauki, techniki, tendencjami kulturowymi i procesami pozakulturowymi; 4. nowe kompetencje komunikacyjne – obejmują wiedzę o zachowaniach użytkowników nowych mediów w różnych sytuacjach życiowych i kontekstach kulturowych oraz o praktykach z zakresu tzw. kultury uczestnictwa; 5. transformacje technologicznej codzienności (poszerzanie paradygmatów kultury) – obejmują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu następujących sieci powiązań zjawisk kulturowych: technologia – komunikacja – konsumpcja, cyberkultura – praktyka twórcza – życie społeczne i gra – rytualizacja – nowa językowość. Absolwenci otrzymują rzetelne przygotowanie do pracy w instytucjach medialnych, kulturalnych i artystycznych, w przedsiębiorstwach twórczych i usługowych oraz w organizacjach pozarządowych, pracy wymagającej nie tylko wiedzy oraz umiejętności sprawnego i użytecznego wykorzystywania Internetu i innych multimediów, ale również zdolności twórczych i prowadzenia działalności innowacyjnej. Program studiów uwzględnia dostęp do nowych mediów i technologii komunikacyjnych, do najbardziej wartościowych i aktualnych badań naukowych i prac popularnonaukowych poświęconych tej tematyce oraz do warsztatów nowomedialnych. Atrakcyjne zajęcia prowadzone są przez wysokowyspecjalizowanych pracowników nauki, twórców sztuki i zawodowych użytkowników multimediów, w atmosferze, która sprzyja zarówno indywidualizacji procesu dydaktycznego, jak i kształtowaniu postaw społecznych oraz motywacji i umiejętności zawodowych. Studenci mogą rozwijać i poszerzać własne zainteresowania poprzez aktywną działalność w kilku kołach naukowych. Poza standardowymi formami nauki i działania, takimi jak udział w warsztatach, zebraniach naukowych i konferencjach organizowanych przez inne uczelnie, mogą uczestniczyć w krajowych i zagranicznych studenckich programach badawczych i artystycznych. W ramach wybranych seminariów, którym towarzyszą zajęcia specjalizacyjne i warsztatowe, studenci przygotowują prace dyplomowe, po zdaniu egzaminów dyplomowych uzyskują tytuł magistra nowych mediów.
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni Kultury mediów to kierunek promujący te obszary i typy wiedzy o kulturach tradycyjnych i szeroko rozumianej kulturze współczesnej, które wskazują absolwentom drogi do aktywnego uczestnictwa w obecnych i przyszłych formacjach kulturowych, kształtowanych przez społeczeństwa informacyjne. Program nauczania oferuje słuchaczom studiów magisterskich wiedzę ogólnohumanistyczną, połączoną z umiejętnościami technologicznymi i z wiedzą specjalistyczną z zakresu medioznawstwa, zwłaszcza dotyczącego nowych mediów, i komunikowania przede wszystkim uwarunkowanego elektronicznymi środkami przekazu, czyli wiedzę, którą powszechnie uznaje się obecnie za podstawę postępu cywilizacyjnego. Oferta dydaktyczna umożliwia studentom udział w życiu naukowym, kulturalnym i artystycznym Uczelni, uwzględnia indywidualizowanie programów kształcenia i wspiera ich współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami oraz ośrodkami naukowo-badawczymi. Ucząc nowocześnie i atrakcyjnie, kształtując twórcze i innowacyjne postawy, poczucie odpowiedzialności za kulturę regionu i kraju, otwierając edukację wyższą na najbliższe otoczenie, a także na globalizujący się świat, gwarantując jednocześnie wysoką jakość kształcenia, wypełniamy misję Uniwersytetu Śląskiego, zobowiązującą środowisko akademickie do przestrzegania najwyższych wartości, aktywnego udziału w życiu społecznym, powiększania dorobku Uczelni i dbałości o jej dobre imię. Wszystkie zadania realizujemy zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012–2020, kładącą szczególny nacisk na wszechstronne przygotowanie absolwentów do podejmowania skutecznych decyzji i działań na coraz bardziej dynamicznym, ściśle związanym z multimediami i nowymi kompetencjami komunikacyjnymi, rynku pracy.
Organizacja procesu uzyskania dyplomu REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM § 1 Postanowienia ogólne Zasady dyplomowania na Wydziale Filologicznym stanowią uszczegółowienie zapisów zawartych w obowiązujących Regulaminach studiów w Uniwersytecie Śląskim. § 2 Przygotowanie pracy dyplomowej 1. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz studia drugiego stopnia (magisterskie) na Wydziale Filologicznym kończą się przygotowaniem pisemnej pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. 2. Prowadzący seminaria dyplomowe planowane w kolejnym roku akademickim ogłaszają tematykę seminarium i określają zakresy tematyczne prac dyplomowych do końca semestru letniego poprzedzającego roku akademickiego. 3. Tematyka seminariów oraz zasady i terminy zapisu do grupy seminaryjnej publikowane są na stronach internetowych poszczególnych instytutów i katedr. 4. Na uzasadniony wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na zmianę promotora lub indywidualną opiekę promotorską, w szczególności dotyczy to studentów wracających na studia po urlopie lub w wyniku reaktywacji. Decydujące są tu zainteresowania naukowe studenta oraz możliwości wydziału w zakresie opieki naukowej nad daną pracą dyplomową. 5. W razie nieobecności promotora, która mogłaby uniemożliwić lub znacznie opóźnić złożenie pracy przez studenta, dziekan na wniosek dyrektora instytutu lub kierownika katedry wyznacza osobę, która przejmuje obowiązek kierowania pracą. 6. Ukończenie pracy dyplomowej jest podstawą zaliczenia studentowi seminarium dyplomowego. 180 § 3 Ocena pracy dyplomowej 1. Po przyjęciu pracy dyplomowej przez promotora dziekan kieruje pracę do recenzji. Przynajmniej jeden spośród nauczycieli akademickich oceniających pracę musi posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. 2. Pracę uznaje się za ocenioną pozytywnie, jeśli uzyskała dwie oceny pozytywne. 3. W przypadku negatywnej oceny recenzenta dziekan na wniosek dyrektora instytutu lub kierownika katedry powołuje drugiego recenzenta. Możliwość skierowania pracy do powtórnej oceny nie dotyczy przypadku naruszenia przez studenta cudzej własności intelektualnej i praw autorskich. § 4 Egzamin dyplomowy 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana w porozumieniu z dyrektorem instytutu lub kierownikiem katedry. 2. Egzamin powinien się odbyć w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia złożenia pracy dyplomowej. 3. Podczas egzaminu licencjackiego student odpowiada na co najmniej dwa pytania, a podczas egzaminu magisterskiego na co najmniej trzy pytania. 4. Ocena z egzaminu dyplomowego jest wypadkową ocen z odpowiedzi na zadane przez komisję pytania i wyraża się w obowiązującej na Uczelni skali ocen. § 5 Ustalenia przejściowe Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie określają zapisy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 68/2010 oraz Regulaminów studiów w Uniwersytecie Śląskim, przy czym wobec studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2012/2013, stosuje się regulamin z dnia 14.05.2012, a w odniesieniu do pozostałych studentów ma zastosowanie regulamin z dnia 2.09.2011. § 6 Ustalenia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą rady wydziału.

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |