University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization German Language - Elementary Level (A1)
General description of the specialization [in Polish] Specjalność język niemiecki od podstaw spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Specjalność język niemiecki od podstaw na studiach I stopnia kierunku filologia germańska skierowana jest do absolwentów liceum ogólnokształcących oraz zawodowych. Nowa specjalność przygotowuje studentów do posługiwania się językiem niemieckim (na poziomie B2), pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych i centrach biznesowych, a także do obsługi niemieckojęzycznych klientów w przedsiębiorstwach wykorzystujących strategie outsourcingowe. Program studiów zakłada zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, filozofii/socjologii. Program tej specjalności przewiduje pozyskanie umiejętności w zakresie pracy z tekstem prasowym i korespondencji handlowej. Zajęcia praktyczne pozwolą studentowi na opanowanie wiedzy z zakresu języka niemieckiego w biznesie, stosunków polsko-niemieckich, standardów kulturowych w krajach niemieckiego obszaru językowego. Podczas zajęć praktycznych student nabywa umiejętności w zakresie teorii i praktyki translacji. Ponadto program studiów obejmuje zajęcia z zakresu literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, będące uzupełnieniem wiedzy ogólnoakademickiej studenta.
Graduation requirements [in Polish] Aby otrzymać dyplom oraz tytuł zawodowego licencjata na kierunku filologia germańska student musi zaliczyć wszystkie semestry studiów, złożyć pracę dyplomową oraz zdać egzamin dyplomowy.
Internships (hours and conditions) [in Polish] I. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 1. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku filologia germańska, a) specjalność: język niemiecki od podstaw obejmują odbywanie przez studentów filologii germańskiej studenckich praktyk zawodowych. 1. Informacje wstępne Studenci filologii germańskiej na studiach stacjonarnych I stopnia, w ramach specjalności język niemiecki od podstaw, są zobowiązani do odbycia 4-tygodniowej (30 godzin) praktyki w ramach studenckich praktyk zawodowych. Powinna ona odbyć się jednorazowo, tj. w trybie ciągłym. Praktyka może rozpocząć się najwcześniej po ukończeniu pierwszego roku studiów. Przewiduje ona realizację opracowanego przez studenta planu według możliwości i potrzeb danego zakładu pracy. Studenci odbywają praktykę zgodnie z profilem kształcenia. Zakłada się, że student może odbyć praktykę w różnych instytucjach i urzędach samorządowych, firmach państwowych lub prywatnych współpracujących z krajami niemieckojęzycznymi, biurach tłumaczeniowych i turystycznych bądź innych placówkach potrzebujących pośrednictwa tłumacza, korektora tekstów w języku niemieckim, animatora kultury i znawcy literatury niemieckiej w swojej działalności. Na równi z odbyciem praktyki może być traktowana udokumentowana – zgodna z profilem kształcenia – praca zawodowa studenta lub wolontariat. Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub instytucję przyjmującą studenta na praktykę. 2. Cele studenckiej praktyki zawodowej Celem praktyki - zgodnie z Zarządzeniem nr 41/07 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk - jest: • rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach, • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, • stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy. Studenci są zobowiązani do realizacji wyznaczonych celów kształcenia, a w szczególności do: 1. wyszukania instytucji, w której odbędą praktykę, 2. opracowania i przedłożenia opiekunowi do akceptacji planu praktyki przed jej rozpoczęciem, 3. korzystania z proponowanych możliwości kształcenia, 4. skrupulatnego wykonywania zadań powierzonych im w ramach planu kształcenia, 5. wywiązywania się z zarządzeń obowiązujących w miejscu odbywania praktyki oraz wykonywania poleceń wydawanych przez przełożonych, 6. przestrzegania obowiązujących w miejscu odbywania praktyki regulaminów, a w szczególności regulaminu pracy i przepisów BHP, a także przepisów dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy oraz korzystania z wyposażenia miejsca odbywania praktyk z należytą starannością, 7. terminowego sporządzenia (najpóźniej w ostatnim dniu praktyki) i przedstawienia opiekunowi praktyki sprawozdania zawierającego wykaz wszystkich działań podejmowanych przez studenta w jej ramach; musi ono zostać zaakceptowane przez instytucję, w której student odbywał praktykę.
Professional qualifications [in Polish] Absolwent kierunku filologia germańska, specjalność język niemiecki od podstaw, studiów pierwszego stopnia, to osoba posiadająca znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie B2. Absolwent tej specjalności pozyska, oprócz umiejętności językowych, wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych, ich kultury i literatury, a także obowiązujących na obszarze niemieckojęzycznym standardów kulturowych. Absolwent uzyska ponadto przygotowanie w zakresie języka biznesu, korespondencji handlowej i podstawowej terminologii prawniczo-ekonomicznej. Absolwent tej specjalności posiądzie umiejętność czytania i tłumaczenia tekstów użytkowych, sporządzania korespondencji handlowej oraz zachowania się w standardowych sytuacjach komunikacji biznesowej. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w firmach, biurach, podmiotach gospodarczych, w których pracuje się z językiem niemieckim. Może ponadto podjąć pracę w instytucjach kultury, urzędach, zajmujących się promowaniem kultury niemieckojęzycznej czy służących promowaniu współpracy polsko-niemieckiej.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits humanistic studies : 80%
social studies : 20%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact