University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Filologia germańska proponuje studentom pięć ścieżek kształcenia na studiach I stopnia. Specjalność nauczycielska oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim i przedmiotów przygotowujących do prowadzenia lekcji języka obcego, zakłada naukę drugiego języka obcego – szwedzkiego. Specjalność kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim kładzie nacisk na znajomość kultury i literatury trzech krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), na historię oraz literaturę i kulturę niemiecką na Śląsku. Studia ze specjalnością tłumaczeniową w zakresie języków specjalistycznych obejmują poznanie odmian niemieckiego języka specjalistycznego, zajęcia z zakresu historii i literatury niemieckiego obszaru językowego oraz językoznawstwo, teorię i praktykę przekładu, a także elementy marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego. Specjalność język szwedzki oprócz gruntownej nauki języka szwedzkiego i przedmiotów związanych z kulturą krajów skandynawskich, zakłada naukę drugiego języka obcego - niemieckiego. Specjalność język niemiecki od podstaw zakłada oprócz zdobywania umiejętności językowych oraz pogłębianie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, ich kultury i literatury.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Specjalność język niemiecki od podstaw Nowa specjalność kierunku przygotowuje studenta do posługiwania się językiem niemieckim w instytucjach kulturalno-oświatowych i zaznajamia z nowoczesnymi technikami pracy filologa. Specjalność realizuje cele strategiczne uczelni w zakresie innowacyjnego kształcenia i nowoczesnej oferty dydaktycznej, gwarantując indywidualizację programów nauczania. Przekazywana wiedza ma charakter praktyczny, odpowiadając na potrzeby rynku pracy oferuje studentom nowe możliwości odnalezienie się na nim, zarówno w obrębie kraju jak i w Unii Europejskiej. Specjalność język szwedzki Nowa specjalność kierunku przygotowuje studenta do opanowania j. szwedzkiego w celu wykorzystania go w firmach międzynarodowych oraz instytucjach kulturalno-oświatowych. Student zostanie ponadto zaznajomiony z nowoczesnymi technikami pracy tłumacza. Specjalność realizuje cele strategiczne uczelni w zakresie innowacyjnego kształcenia i nowoczesnej oferty dydaktycznej, gwarantując indywidualizację programów nauczania. Przekazywana wiedza ma charakter praktyczny, odpowiadając na potrzeby rynku pracy oferuje studentom nowe możliwości odnalezienie się na nim, zarówno w obrębie kraju jak i w Unii Europejskiej.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] I. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA – PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN KOŃCOWY 1. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku filologia germańska, - specjalność: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego (w roku akademickim 2012/13 dla II i III roku oraz w roku 2013/14 dla III roku obowiązują nazwy: kierunek filologia, specjalność filologia germańska, program kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego) - specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim (w roku akademickim 2012/13 dla II i III roku oraz w roku 2013/14 dla III roku obowiązują nazwy: kierunek filologia, specjalność filologia germańska, program nauczycielski) - specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych (w roku akademickim 2012/13 dla II i III roku oraz w roku 2013/14 dla III roku obowiązują nazwy: kierunek filologia, specjalność filologia germańska, program tłumaczeniowy w zakresie języków specjalistycznych) kończą się wykonaniem i obroną pracy dyplomowej. 2. Wymogi formalne: - strona tytułowa pracy zgodna ze wzorem obowiązującym na wszystkich wydziałach UŚ (Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Rektora UŚ z dnia 9 stycznia 2009 r.); 1. strona tytułowa powinna być sporządzona w języku, w którym praca została napisana, 2. strona tytułowa w j. polskim - objętość pracy: około 30-40 stron tekstu ciągłego, ok. 30 wierszy na stronie (1800 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi) - wielkość czcionki tekstu głównego Times 12, odstęp między wierszami 1,5 - tytuły rozdziałów i podrozdziałów Times 14 - przypisy dolne Times 10, odstęp pojedyncze - tekst wyjustowany - marginesy 2,5 3. Do obrony dopuszcza się studentów, którzy: 1) otrzymali zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, 2) zdali z wynikiem pozytywnym egzaminy przewidziane w programie nauczania, 3) zaliczyli praktyki przewidziane w programie kształcenia, 4) przedłożyli w terminie (zgodnie z Regulaminem Studiów § 30, pkt. 3) pracę dyplomową; 4. W Dziekanacie Wydziału Filologicznego najpóźniej 2 tygodnie przed egzaminem dyplomowym należy złożyć indeks oraz jeden egzemplarz pracy dyplomowej. - praca powinna być zbindowana, a kartki pracy zadrukowane obustronnie - na pierwszej stronie pracy powinien znajdować się podpis promotora oraz (poniżej) podpis autora pracy dyplomowej - jeżeli praca została napisana w języku obcym, podpisy promotora i studenta znajdują się na obu stronach tytułowych - do pracy dyplomowej należy załączyć płytę CD, zawierającą dwa pliki: - plik tekstowy (.doc) – praca dyplomowa w całości, - plik tekstowy (.doc), zawierający tzw. kartę pracy dyplomowej, czyli:  temat pracy dyplomowej w języku angielskim,  odautorskie słowa kluczowe w języku polskim,  streszczenie (objętość: 3-4 zdania) w języku polskim. 5. Obrona/egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału i składa się z następujących elementów: autoreferat oraz 3 pytania odnoszące się do pracy i obszarów z nią związanych.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact